Regulamin konkursu na blogu.

Ogólne zasady Konkursu 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby będące pracownikami Organizatora, Sponsora, a także osoby spokrewnione lub z powinowacone z administratorem strony internetowej.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu.
 4. Konkurs jest prowadzony na blogu www.zaraz-wracam.pl lub/i FanPage`u - https://www.facebook.com/zarazwracampl/
 5. Uczestnik może brać udział w konkursie wyłącznie w ramach jednej strony internetowej, zaś na konkretnej stronie internetowej – zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 6. Przyjmowanie prac konkursowych rozpoczyna się w momencie umieszczenia przez administratora strony informacji o Konkursie, a kończy się w wyznaczonym przez administratora terminie.
 7. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie opublikowane na stronie internetowej wraz z ogłoszeniem o Konkursie przez Administratora, w formie komentarza pod wpisem zawierającym ogłoszenie o Konkursie.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do nienaruszania poprzez publikację pracy konkursowej praw osób trzecich, a w szczególności: majątkowych praw autorskich, osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych.
 9. Uczestnik zobowiązany jest do niedostarczania innych treści o charakterze bezprawnym.
 10. W przypadku naruszenia wymienionego w punkcie 8 lub 9, Organizator ma prawo usunąć prace konkursową Uczestnika i wykluczyć go z udziału w Konkursie.
 11. Oceny prac konkursowych z upoważnienia Organizatora dokonuje jednoosobowo administrator strony, biorąc pod uwagę kryterium kreatywności udzielonych odpowiedzi i wybiera 5 najlepszych pod wskazanym kątem odpowiedzi.
 12. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje za pośrednictwem komentarza administratora strony pod wpisem zawierającym ogłoszenia o Konkursie, w terminie 3 dni od upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń.
 13. Uczestnicy, których prace konkursowe zostały uznane za najlepsze, zobowiązani są powiadomić Organizatora w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu (bezpośrednio lub za pośrednictwem administratora strony internetowej) o swoim imieniu i nazwisko oraz adresie i numerze telefonu na który Organizator powinien dokonać doręczenia nagrody.
 14. Organizator doręcza nagrodę w terminie 30 dni od dnia powiadomienia Organizatora o adresie do doręczenia nagrody, za pośrednictwem e-maila.
 15. Niepodanie danych umożliwiających wysyłkę do doręczenia w przepisanym terminie oraz niepodjęcie przesyłki z Nagrodą pomimo jej podwójnego awizowania, skutkuje utratą prawa do nagrody

social media

Copyright © Zaraz-wracam.pl